Content

กล้องรักษาความปลอดภัย

7 คุณสมบัติกล้องวงจรปิด … รู้ไว้เลือกง่าย

  • Siam Fukuro 
หากคุณมีแผนที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิด ก่อนที่จะซื้อกล้องวงจรปิดควรตรวจสอบคุณสมบัติ 6 สิ่งต่อไปนี้ ว่ามีอยู่ในกล้องวงจรปิดที่คุณเลือกใช้หรือไม่
วิธีเลือกกล้องวงจรปิด

5 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเลือกซื้อกล้องวงจรปิด

5 สิ่งที่ผู้เลือกซื้อจะต้องทราบก่อนการตัดสินใจซื้อ เพื่อให้ได้กล้องวงจรปิดที่นำมาติดตั้งตรงตามความต้องการ ไม่เสียค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็นในการเลือกซื้อกล้องวงจรปิด ในยุคที่ต้องประหยัดแบบนี้ อีกต่อไป

6 เลนส์ CCTV เลือกใช้ยังไง?

  • Siam Fukuro 
สำหรับกล้องวงจรปิดนั้น เพื่อใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในการทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่บริการ เราต้องคำนึงถึงระยะพื้นใช้งานจริงที่ต้องการเฝ้าระวังภัย