Skip to content

ระบบนาฬิกายามอัจฉริยะ ( Guard Tour Mobile )

                        ระบบนาฬิกายามอัจฉริยะ ( Guard Tour Mobile ) กดทีเดียว จบทุกงาน ผ่านมือถือ ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ จบทุกงานด้วย มือถือในมือท่าน

นาฬิกายาม , guard tour , ร.ป.ภ , โปรแกรมตรวจเช็ค , ความปลอดภัย
นาฬิกายาม (Guard Tour Mobile)

ภาพรวมของระบบ
ขั้นตอนการออกตรวจ
ระบบแจ้งจุดที่ตรวจแล้ว และยังไม่ได้ตรวจ
ตัวอย่างการดูรายงานย้อนหลัง
ตัวอย่างรายงานประจำวัน