Skip to content

ระบบนาฬิกายามอัจฉริยะ ( Guard Tour Mobile )

                        ระบบนาฬิกายามอัจฉริยะ ( Guard Tour Mobile ) กดทีเดียว จบทุกงาน ผ่านมือถือ ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ จบทุกงานด้วย มือถือในมือท่าน

นาฬิกายาม , guard tour , ร.ป.ภ , โปรแกรมตรวจเช็ค , ความปลอดภัย

นาฬิกายาม (Guard Tour Mobile)


ภาพรวมของระบบ

ขั้นตอนการออกตรวจ

ระบบแจ้งจุดที่ตรวจแล้ว และยังไม่ได้ตรวจ

ตัวอย่างการดูรายงานย้อนหลัง

ตัวอย่างรายงานประจำวัน