Skip to content

Access Control System

รับออกแบบ ติดตั้ง และจำหน่าย ระบบ Access Control ทุกประเภท ราคาถูก ดูหน้างานฟรี

access control , ระบบไม้กั้น , ระบบแลกบัตร , ระบบบัตรผ่าน

Access Control System

Access Control System คือ ระบบควบคุมการเข้าออกแบบอัตโนมัติ ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช้กำหนดสิทธิ์ในการเข้าออก ให้กับบุคลากรภายในที่เกี่ยวข้อง และป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดจากบุคคลภายนอก มีการบริหารจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพสามารถกำหนดช่วงเวลา ที่อนุญาตให้ผ่านเข้าออก และกำหนดสิทธิ์ในการเข้าออกแต่ละประตูแยกกันได้อย่างอิสระมีทั้งระบบ Standalone สำหรับทางเข้าออกเดี่ยว หรือสำหรับ อาคารขนาดเล็ก และระบบ Network ที่สามารถใช้ควบคุมทางเข้าออกทั้งหมด จากจุดควบคุมเพียงจุดเดียวหรือหลายจุดก็ตาม ซึ่งเหมาะสำหรับอาคารขนาดใหญ่ ทั้งนี้สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่ต่าง ๆ ตามความต้องการ ปรับใช้ได้กับองค์กรทั่วไป เลือกรูปแบบการขออนุญาตเข้าออกได้หลายวิธี ซึ่งอาจตรวจสอบสิทธิ์ โดยใช้รหัส, บัตร หรือลายนิ้วมือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเลือกใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น นอกจากใช้เพื่อควบคุมการเข้าออก ยังสามารถประยุกต์ใช้เพื่อ ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้อีกมากมาย เช่น ใช้สำหรับรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่จะต้องไปตรวจสอบความปลอดภัยยังจุดต่าง ๆ ของอาคาร, ใช้เชื่อมต่อกับระบบ Time Attendance ระบบรายงานการเข้าออกและคำนวณเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน หรือการใช้งานด้านอื่น ที่จะต้องอาศัยข้อมูล การผ่าน เข้าออกยังจุดต่าง ๆ